Hervs 2022

Apaate Nohberschaff

Met däm kölsche Dessouslade "Spetzebotze Büggelkamp" steiht et nit zom Beste. Der Düres hät vun singem Vatter et Rejalt üvernomme un soll de Firma wigger erfolgreich föhre. Ävver et Jeschäff läuf nit jod, un dozo jitt et och Knies met der Stadt wäje däm Jrondstöck. De Nohbersch nevvenan kütt der Knies ze pass: Et Marie Schmitz hät et Huus met ehrem Immobilielade vun de Büggelkamps jemeet, un ald lang vür sich dat Jrondstöck unger die Nähl ze rieße. Öm dat ze schaffe, muss et Marie deef en de Trickkiss jreife, do et zwesche de Nohbere nit zom beste jestallt es. Jod, dat et Fisternöll zwesche däm Son vun Marie, Köbes, un der Doochter vum Düres, Züff, luuter noch jeheim jeblevven es.

Do well wie us däm Nix die bekannte Investorin Eleonore Leyendecker de Firma vun de Büggelkamps rette. Kann der Düres Spetzebotze Büggelkamp rette? Weed et Marie et Jrondstöck met Hingerliss krije? Un wat hät dat mysteriöse Eleonore en ech vür?

De Antwood dodrop jitt et em November beim neue Stöck Apaate Nohberschaff vum Fisternöllche Theater.

Kölsche Wööder zum Stöckelche

Flyer erav lade

Belder vum Stöckelcheck

Termine

Bitte beachten Sie, dass wir durch gesetzliche Bestimmungen oder die Erkrankung von Schauspielern möglicherweise gezwungen sind, Vorstellungen abzusagen. In diesem Fall informieren wir Sie per E-Mail. Bitte prüfen Sie zusätzlich vor der Vorstellung unsere Website.

Friedag 18. November 2022
Bejinn 19:00 Uhr, Enlass 18:30 Uhr

Samsdag 19. November 2022
Bejinn 17:00 Uhr, Enlass 16:30 Uhr

Friedag 25. November 2022
Bejinn 19:00 Uhr, Enlass 18:30 Uhr

Samsdag 26. November 2022
Bejinn 17:00 Uhr, Enlass 16:30 Uhr

Priese

Eintritt 10,- €, ermäßigt 6 €

Kaate-Reservierung

Tel. 01523 7688752, E-Mail info@fisternoellche.de (s. FAQ)

Oot

Trinitatiskirche
Europaring 31-35
Köln-Neubrück

Anfahrt