Froge? Antwoote!

Wo krijen ich Kaate för et nöchste Stöck?

Do jitt et e paar Müjelichkeite. Dun uns en Email schrieve (info@fisternoellche.de) oder et Telefon nötze (01523 7688752). Do künnt ehr uns jet op de Mailbox schwaade, en SMS ov en Whats-App Nachreech sende. De Kaate wääde dann reserveet un künne vür Bejinn avjehollt wääde. Söns jitt et normalerwies natürlich och Kaate an der Abendkass.

Jitt et och ermäßigte Kaate?

Ejo, för Schöler, Studente un Lück die der Köln-Pass han.

Woröm dot ehr ühr Stöck selvs schrieve?

Dat hät en Hääd Jründe. Et jitt einfach nit esu vill jode Stöckelche op Kölsch die mer kaufe kann. Dann muss et och ze der Zahl vun uns Metspiller passe. Un e Stöck ze op Kölsch ze üvversetze es nit esu einfach weil dann de kölsche Siel fählt.

Dovun avjesinn han mer ävver och ärg vill Freud de Stöckelche selvs ze schrieve un kreativ ze sin.

Kann ich bei üch mitmaache?

Jajo, dat! Mer sin e jung un klein Verein, un freue uns üvver Ungerstützung. Metspiller, Lück die jet aan der Bühn brassele, Autore, Kaate verkaufe, der Zappes maache usw. Schrievt uns un mer loore bei einem persönliche Treffe wigger.

Et Formular för sich anzemelde künnt ehr he finge.

Woröm spillt ehr esu wigg fott?

Ursprünglich kumme mer vun der Schäl Sigg, und die meiste vun uns han hee et Theater Spille aanjefange. Vielleich spille mer en Zokunf och ens woanders, ävver Neubrück kann mer op vill Aate ereiche, wie ehr hee süht.

Hat ehr Loss ens bei uns ze spille?

Jo secher dat! Wann ehr en Lokalität kennt, dann dot uns schrieve un mer loore wigger.

Un wann ich noch mih Froge han?

Em Impressum kanns de en Email-Adress un uns Adress finge.